Aneks PZO – nauczanie zdalne

ANEKS
Przedmiotowe Zasady Oceniania

Edukacja wczesnoszolna

Kl. I-III Ewa Żamojtuk, Klaudia Korenkiewicz

Ocenianie w klasach I – III w czasie nauczania zdalnego:

  • Uczniowie wykonują zadane kolejne ćwiczenia z podręcznika i kart pracy oraz stron internetowych : e-podreczniki, nowa era itp.
  • Regularnie nauczyciel przesyła na skrzynki mailowe rodziców sprawdziany – karty pracy do samodzielnego wykonania dla ucznia. Wypełnione karty pracy odsyłane są nauczycielowi, który ocenia pracę wg. przygotowanej punktacji (edukacja wczesnoszkolna, rozumienie samodzielnie czytanego tekstu, działania na liczbach, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych)
  • Nauka na pamięć wierszy, piosenek, technika czytania – oceny wystawiane będą na podstawie kontaktu telefonicznego.
  • Prace plastyczne, techniczne, efekty doświadczeń przyrodniczych, pisanie, karty pracy – ocena wystawiona będzie na podstawie przysłanych zdjęć pracy.
  • Umiejętności informatyczne ocenię na podstawie przesłanych screenów ze stron.

Język angielski Urszula Rauba

Uczniowie wykonują zlecone przez nauczyciela ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zostaną one sprawdzone w dogodnym czasie w formie przesyłanych zdjęć na komunikator Messenger lub e -mail lub po powrocie do szkoły.

Uczniowie będą zachęcani do korzystania ze stron:

– elt.oup.com/student/exploretreetops/

– https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ ,

na których zamieszczane są materiały do pracy w domu . Nauczyciel przesyła także na skrzynki mailowe rodziców karty pracy do wypełnienia , a odesłane prace są potem oceniane według ustalonej punktacji . Nauczyciel będzie każdorazowo zachęcał uczniów do zabawy z językiem angielskim w postaci tworzenia wszelkiego rodzaju projektów, plakatów, oglądania bajek w języku angielskim i słuchania piosenek.

Klasy IV – VIII

Matematyka: Michał Brodowski

1. Charakterystyka organizacji zajęć matematyki w okresie zdalnego nauczania

W okresie zdalnego nauczania, zajęcia z matematyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłońskich będą odbywały się wg planu.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Klasa IV Klasa VI Klasa VII
Klasa IV Klasa VIII
Klasa IV Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Klasa VI Klasa VII
Klasa VI Klasa VIII

Dla każdej klasy zaplanowałem po 2 spotkania online w tygodniu. Spotkania będą dawały możliwość
kontaktu ze mną „na żywo”. Realizacja zajęć na żywo będzie dostępna poprzez komunikację z uczniami
za pośrednictwem aplikacji Hangouts. Pozostałe lekcje przewidziane w obowiązującym planie będą realizowane na platformie Google Classroom. Umożliwia ona zamieszczanie uczniom materiałów (filmy instruktażowe, linki do przydatnych stron internetowych, ćwiczenia interaktywne, pliki z zadaniami). Wszyscy uczniowie zostali przypisani do klas na platformie i potrafią z niej korzystać, pojawiające się ewentualnie problemy techniczne rozwiązujemy na bieżąco.

Uczniowie podczas zajęć realizowanych bez kontaktu „na żywo” będą otrzymywać materiał do samodzielnego przećwiczenia tematu, który został omówiony podczas spotkania online. Pozwoli
to na weryfikację zrozumienia tematu lekcji.

Poniżej przedstawiam plan zajęć online:

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Piątek
1000 1200 Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Klasa IV Klasa IV Klasa VII Klasa VIII Klasa VI

Posiadam również bieżący kontakt z uczniami poprzez aplikację Messanger. Utrzymanie stałego kontaktu
z uczniami pozwala na realizację zadań wychowawczych. Uczniowie mogą dzięki temu informować mnie
o problemach, wątpliwościach czy kłopotach technicznych. Jest to również miejsce, gdzie uczniowie mogą
ze mną porozmawiać o sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy.

2. Kryteria oceny form aktywności ucznia podczas nauczania zdalnego

W okresie zdalnego nauczania na lekcjach matematyki będzie realizowany plan realizacji materiału przedstawiony we wrześniu. Ocenianie stopnia opanowania treści zawartych w planie będą podlegały: prace klasowe, kartkówki, praca na zajęciach online, aktywność, prace samodzielne.

Praca klasowa. Jest formą oceny opanowania materiału po zakończonym dziale tematycznym. Realizacja pracy klasowej będzie przebiegała przy wykorzystaniu narzędzi takich jak: quizizz.com, formularze Google.

a) quizizz.com pozwala na wysłaniu uczniom testu do rozwiązania online w określonym czasie. Nauczyciel otrzymuje raport z odpowiedziami każdego z uczniów. Pozwala to na ocenę poprawności wykonania zadań.

b) formularze Google pozwalają na utworzenie ankiety, do której uczniowie mogą wprowadzić wyniki swoich rozwiązań oraz dołączyć zdjęcie swojej pracy w postaci załącznika.

Oba narzędzia pozwalają na udzielnie informacji zwrotnej uczniom.

Kartkówka. Jest formą oceny opanowania materiału z maksymalnie trzech tematów. Do realizacji kartkówek wykorzystywane będą narzędzia wymienione przy pracy klasowej.

Praca na zajęciach online. Uczniowie podczas kontaktu „na żywo” otrzymują zadania do wykonania.
Za wykonanie poprawne zadań nauczyciel może wystawić ocenę lub „+”. Za otrzymanie pięciu „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry.

Aktywność. Ocenianie aktywności polega na bieżącej ocenie pracy ucznia podczas lekcji. Uczniowie otrzymują „+” za aktywny udział w zajęciach. Za otrzymanie pięciu „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry.

Praca samodzielna. Prace wysłane uczniom do samodzielnego wykonania podczas lekcji nie objętych spotkaniem „na żywo”. Podczas oceny pracy samodzielnej ocenia się poprawność, samodzielność i termin jej wykonania.

Przy ocenianiu prac klasowych oraz kartkówek stosuje się skalę procentową:

97 – 100% celujący

90 – 96% bardzo dobry

75 – 89% dobry

50 – 74% dostateczny

30 – 49% dopuszczający

poniżej 30% niedostateczny

Fizyka: Halina Jasińska

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. z fizyki w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej w Jabłońskich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z obowiązującym w tym czasie planem lekcji w klasie VII odbywają się dwie godziny w tygodniu, a w klasie VIII jedna godzina fizyki.

Łączę się z uczniami za pomocą messengera i telefonu, korzystając wspólnie ze strony epodreczniki.pl. Uczniowie odpowiadają na moje pytania, rozwiązują testy interaktywne i po każdych trzech lekcjach otrzymają oceny za aktywność. Mała liczba uczniów pozwala mi na bieżąco oceniać wiedzę i postępy uczniów, więc prac domowych w formie pisemnej nie przewiduję.

Po zrealizowaniu większej partii materiału przygotuję im test za pomocą aplikacji quizziz.com i przeprowadzę test on-line. Z tego testu wystawię oceny jak za sprawdzian. Z aplikacji quizziz korzystaliśmy na lekcji, więc jest to dla nich znane środowisko.

Język rosyjski: Anna Miszkiel

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość obowiązujące od 25 marca 2020 r. do odwołania z języka rosyjskiego w klasie VII w Szkole Podstawowej w Jabłońskich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191

Uczniowie otrzymują od nauczyciela w każdy piątek o godzinie 8.30 temat lekcji, notatkę, w razie potrzeby materiały uzupełniające lub pomocnicze do lepszego zrozumienia zagadnienia w postaci linku. Wykonują wskazane kolejne zadania z podręcznika, ćwiczeń , płyki CD (zadania na słuchanie) dołączonej do podręcznika bądź inne zadania przesłane przez nauczyciela lub wymagające inwencji twórczej od ucznia

1.zadania (na ocenę) dla ucznia :

a) rozumienie czytanego i słuchanego tekstu, sprawdzenie za pomocą ćwiczeń z lukami, uporządkowanie zdań według porządku chronologicznego , zadanie: prawda/fałsz, odpowiedzi do pytań do tekstu

b) krótka forma użytkowa np.:opis obrazka,

c) skonstruowanie dialogu

d) wykonywanie ćwiczeń gramatycznych, dzięki którym zostaną sprawdzone poznane zagadnienia i konstrukcje gramatyczne

e) karty pracy

Nauczyciel ocenia wszystkie prace ucznia wg przygotowanej wcześniej punktacji, z informacją zwrotną o ewentualnych błędach. Wymiana informacji oraz ocenianie będzie odbywać się przez komunikator Messenger, e –mail

Religia: Ewa Ruszewska

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. z religii w w Szkole Podstawowej w Jabłońskich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. W każdy poniedziałek przez grupę przedmiotową na messenger nauczyciel prowadzi zajęcia. Jest podawany temat lekcji oraz zakres materiału do zrealizowania w danym dniu, często z dołączonym linkiem filmu lub zadaniami online z bieżącego materiału.

2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i przesyłają efekty swojej pracy na emaila gegrasp1@o2.pl w wyznaczonym terminie. W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica ten czas zostanie dostosowany do możliwości ucznia.

3. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia (w sposób przewidziany dla danej pracy)oraz jeśli to potrzebne formułuje komentarz i wskazówki.

4. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się poprzez grupę przedmiotową na messenger w wyznaczonym dniu od godziny 8.30 do 15.00.

5. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:

▪ Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań oraz sposób ich wykonania. Ocenie podlegają zarówno prace domowe, jak i bieżące notatki z lekcji.

▪ Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wraz z wykorzystaniem terminu dodatkowego skutkuje oceną niedostateczną w wadze przewidzianej dla danego typu pracy, a materiał pozostaje do zaliczenia.

Przyroda, technika, informatka Ewa Żamojtuk

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość obowiązujące od 25 marca 2020 r. do odwołania z przyrody, technikii ninformatyki w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej w Jabłońskich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191

W okresie zdalnego nauczania, zajęcia z tych przedmiotów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłońskich będą odbywały się wg planu. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się przez e-mail i telefon od poniedziałku do piątku w godzinach: 9 – 14:00.

Oceny cząstkowe będą wystawiane za: zadania domowe wykonane na platformach edukacyjnych, np. e-podręczniki. Ćwiczenia w postaci kart pracy przesłane na e-mail, sprawdziany i kartkówki uzupełnione na platformach edukacyjnych lub przesłane w formie elektronicznej jako załącznik na e-mail: eza0000@gmail.com lub na komunikator, na telefon mms. Prace dodatkowe zaproponowane dla chętnych przez nauczycielkę lub zainteresowanego ucznia/ uczennicę. Screeny z prac z informatyki wysyłane na email, komunikator itp. Za zadania wykonywane zdalnie, na platformach, będą wystawiane oceny wg punktacji z WZO.

Język angielski Urszula Rauba

Uczniowie otrzymują od nauczyciela temat lekcji, notatkę, uzupełniające materiały, pomocnicze linki do stron internetowych. Uczniowie posiadają płytki CD dołączone do podręczników w celu realizacji zadań słuchowych. Nauczyciel jest dostępny przez cały czas trwania lekcji i wyraża gotowość niesienia pomocy.

1.zadania na ocenę dla ucznia : a) rozumienie czytanego i słuchanego tekstu, sprawdzenie za pomocą ćwiczeń z lukami, uporządkowanie zdań według porządku chronologicznego , zadanie: prawda/fałsz, odpowiedzi do pytań do tekstu

b) krótka forma użytkowa: opisy wszelkiego rodzaju, tworzenie e-maili, listów, dialogów,

d) wykonywanie ćwiczeń gramatycznych, dzięki którym zostaną sprawdzone poznane zagadnienia i konstrukcje gramatyczne

e) wykonanie pracy projektowej, plakatu, dzienniczka tematycznego

f) karty pracy

Nauczyciel ocenia wszystkie prace ucznia wg przygotowanej wcześniej punktacji, z informacją zwrotną o ewentualnych błędach.

Wymiana informacji oraz ocenianie będzie odbywać się przez komunikator Messenger, videokonferencję, e-mail, ewentualnie w formie papierowej po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem.

Geogeafia: Klaudia Korenkiewicz

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. z fizyki w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej w Jabłońskich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z obowiązującym w tym czasie planem lekcji w klasach VI-VIII odbywa się jedna godzina geografii tygodniowo. Kontaktuje się uczniami za pomocą aplikacji Messenger i maila. Korzystamy ze strony epodreczniki.pl. Uczniowie zapoznają się materiałem określonym podstawą programową. Pracują podręcznikiem, kartami spray oraz ćwiczeniami internetowymi. Czerpią wiedzę z filmów interaktywnych. Prace pisemne odsyłają na maila nauczyciela. Młodzież ma stały kontakt z nauczycielem poprzez aplikację Messager.

Po zrealizowaniu określonych działów, uczniowie w ramach sprawdzenia wiedzy prześlą nauczycielowi rozwiązane polecenia, które wymagają obszernego opisu. Przewiduję też wykonanie prezentacji multimedialnej z poszczególnych działów .

Plastyka: Klaudia Korenkiewicz

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. z fizyki w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej w Jabłońskich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z obowiązującym w tym czasie planem lekcji w klasach: IV, VI, VII odbywa się jedna godzina plastyki tygodniowo. Pracując z dziećmi łączę się z nimi za pomocą aplikacji Messager . W ramach przekazania wiedzy wysyłam uczniom filmy edukacyjne . Na ten okres czasu zaleciłam uczniom wykonaniu dwóch prac plastycznych, które zostaną dostarczone do nauczyciela i ocenione po powrocie do szkoły.

Biologia, Chemia Anna Gawza

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość obowiązująceod 25 marca 2020 r. do odwołania z biologii i chemii w klasach VI – VIII w Szkole Podstawowej w JabłońskichZgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. We wtorek i czwartek w godzinach od 8:00 do 9:00 uczniowie klas wskazanych w planie lekcji będą otrzymywali zakres materiału do zrealizowania (drogą mailową)

2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.

3. Nauczyciel na bieżąco monitoruje wykonanie zadań na platformach edukacyjnych, komunikatorach.

4. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się przez Messenger od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 – 14:00.

5. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:

Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań – oceną w wadze 1

Kartkówki i sprawdziany wiadomości będą przeprowadzane za pomocą komunikatora lub platform edukacyjnych, mailowo.

Język Polski, Historia, WOS Aneta Jagłowska

Aneks opracowano na czas prowadzenia kształcenia zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

1) Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne ze Statutem Szkoły.

2) W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel stosując nauczanie zdalne rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego
i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego podstawę programową oraz zaistniałe warunki nauczania, uniemożliwiające bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem.

3) Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności oraz zaangażowanie ucznia.

4) O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje ucznia poprzez komunikator internetowy Messenger – grupy zamknięte, pocztę elektroniczną.

5) Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Brany jest również pod uwagę dostęp ucznia do urządzeń telekomunikacyjnych.

6) Oceny są wyrażone w sześciostopniowej skali – od 1 do 6.

7) Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych.

8) Ocenianie, sprawdzanie oraz potwierdzanie wykonania zadań odbywa się poprzez: załączniki drogą elektroniczną, zdjęcia, screeny, Messenger, samodzielne prace pisemne
i projektowe uczniów.

9) Zadania z wiedzy o społeczeństwie, zgodnie z planem lekcji, będą przekazywane każdemu uczniowi do godziny 9.00.

10) Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić (w drodze zdalnego nauczania):

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

c) wskazywanie uczniowi mocnych i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi,

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności,

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

11) Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w Statucie Szkoły.

12) W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:

a) przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,

c) konsultacje on-line z nauczycielem przedmiotu.

13) Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na bieżąco.

14) Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela.