Jesteś tutaj:

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 3/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

z dnia 05 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w
Jabłońskich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jabłońskich w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jabłońskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej spjablonskie.goldap.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Jabłońskich .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Edyta Izbicka

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Jabłońskich

Plan zajęć na czas zdalnej nauki

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Drodzy Uczniowie

Zamieszczamy plan lekcji na najbliższy okres. Plan obejmuje klasy IV – VIII. Plan będzie obowiązywał od 26 marca 2020 r. (czwartek) i będzie obowiązywał do odwołania. Uczniowie będą każdego dnia otrzymywać materiały na zajęcia przewidziane na dany dzień. Zadania przesłane przez nauczycieli nie powinny przekroczyć 45 minut na jedną lekcję. Nauczyciele każdego dnia do godziny 9:00 prześlą materiały do zrealizowania na dany dzień. Sposób weryfikacji wykonania zadań określi każdy z nauczycieli. Należy podkreślić, że praca zdalna uczniów będzie podlegała ocenianiu. Sposób przesłania i oceny wykonania zadań określi każdy z nauczycieli. Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) będą obejmowały
3 godziny lekcyjne. Zajęcia z informatyki, angielskiego i religii odbywać się będą raz w tygodniu. Biorąc pod uwagę ewentualne trudności uczniów
z dostępem do komputerów, telefonów i Internetu, realizacja zdań odbywać się będzie w czasie dowolnie wybranym przez ucznia, jednak muszą się one odbyć w danym dniu. Plan lekcji znajduje się również
w oknie szkoły.

Zawieszenie zajęć w szkole

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotyczniej

🏆

16 listopada 2019 roku odbył się drugi Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotyczniej. Szkołę Podstawową w Jabłońskich reprezentowała uczennica klasy VIII Weronika Brodowska. Weronika wystąpiła z piosenką „Dziewczyna z granatem w ręce”, jej wykonanie zostało nagrodzone wyróżnieniem w kategorii klas VII-VIII. Gratulujemy!

CROSS GOŁDAPSKI

28 Cross Gołdapski
1000m dz. 2007r 9 miejsce Kinga Racis
1000m dz. 2006r. 4 miejsce Patrycja Stabińska

GRATULUJEMY!

Do góry